Algemene voorwaarden

Praktijk voor huid- en oedeemtherapie Hu!d Rotterdam hanteert onderstaande algemene
voorwaarden.

 

Algemeen
o In deze voorwaarden wordt onder Hu!d Rotterdam verstaan alle
Huidtherapeuten van Hu!d Rotterdam. Allen zijn lid van de Nederlandse
Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) en werkzaam conform de
beroepscode van de NVH.
o In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die Hu!d Rotterdam
opdracht geeft tot behandeling.
o In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk
vertegenwoordiger.
o Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de
cliënt en Hu!d Rotterdam.
o Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval Hu!d Rotterdam
voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.
o Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex boek 7, titel 7, afdeling
5 van het burgerlijk Wetboek) tussen Hu!d Rotterdam en de cliënt is tevens de
Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.
o De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.

Overeenkomst
o De overeenkomst tussen Hu!d Rotterdam en de cliënt behelst de opdracht van
de cliënt aan Hu!d Rotterdam tot al dan niet geneeskundige behandeling.
o Hu!d Rotterdam is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen
van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

Toestemming
o De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de
behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan Hu!d Rotterdam.
o Hu!d Rotterdam kan van de Client verlangen dat deze zijn toestemming
schriftelijk bevestigd.
o De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van Hu!d
Rotterdam om hulppersonen in te schakelen en om eventuele
aansprakelijkheidsbeperking om hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden.
De huidtherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersonen en
voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval
van opzet of bewuste roekeloosheid van Hu!d Rotterdam.
o In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal Hu!d
Rotterdam geen behandeling (meer) verrichten.

Informatie
o De cliënt dient Hu!d Rotterdam op de hoogte te brengen en houden van alle
informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Tarieven en zorgverzekering
o Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke
overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks aangepast
worden (zie http://www.huidrotterdam.nl/ )
o De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate
zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de
verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen wanneer nodig bij zijn
verzekeraar te declareren.

Betaling
o De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van Hu!d Rotterdam zorg voor
volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van Hu!d
Rotterdam onder vermelding van het factuurnummer.
o Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt
te allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.
o Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande
facturen.
o In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in
verzuim. Hu!d Rotterdam is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan
wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen.
Hu!d Rotterdam is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De
kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitenechtelijke
kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt.
o Bij betalingsachterstand is Hu!d Rotterdam bevoegd om verdere
behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante
betaling, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot
huidtherapeutische behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzet.
o De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht
tegen Hu!d Rotterdam indient over de factuur en/ of de behandeling, tenzij
Hu!d Rotterdam instemt met de opschorting van de betalingsverplichting.
o De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd
of Hu!d Rotterdam verzoekt om de behandeling aan een ander over te dragen.

Annulering
o In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk 48
uur tevoren bij Hu!d Rotterdam af te zeggen via telefoon of e mail.
o Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan Hu!d Rotterdam het tarief van de
behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.
o Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail
(info@huidrotterdam.nl) worden geannuleerd. De annulering wordt door Hu!d
Rotterdam geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze
het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail door Hu!d Rotterdam wordt
ontvangen (info@huidrotterdam.nl)

Aansprakelijkheid
o Indien zich bij de behandeling, waaronder tevens te rekenen het niet, niet
volledig of niet tijdig uitvoeren van een behandeling, een gebeurtenis voordoet
die tot aansprakelijkheid van Hu!d Rotterdam leidt, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door Hu!d Rotterdam
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Hu!d Rotterdam is
evenwel niet aansprakelijk in het geval op het moment waarop de gebeurtenis
zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting
jegens Hu!d Rotterdam.

o Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid verlopen na 1 jaar nadat het
schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
o Hu!d Rotterdam is niet verantwoordelijk voor schade die voortkomt uit het niet
volledige en/of waarheidsgetrouw informatie inzake de algemene gezondheid
van de cliënt inzake omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de
behandeling.
o Hu!d Rotterdam kan niet voorspellen hoeveel behandelingen iemand
exact nodig heeft en kan daar ook niet aansprakelijk voor worden gesteld. De
medewerkers van Hu!d Rotterdam kunnen alleen het gemiddeld aantal
behandelingen aangeven.
o Indien een laserbehandeling niet aanslaat of als de aandoening (zoals
overbeharing, couperose) na verloop van tijd weer terug keert, dan is Hu!d
Rotterdam daar niet voor verantwoordelijk en aansprakelijk.  Het kan zijn dat
bepaalde behandelingen bij bepaalde patiënten niet aanslaan.

Klachten
o Klik hier voor meer informatie.

Nietigheid
o In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is,
laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Toepasselijk recht
o Op de tussen Hu!d Rotterdam en de cliënt gesloten overeenkomst, en op
eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Wijziging
o Hu!d Rotterdam behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te
wijzigen.
o Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de
cliënt gebracht en treden één maand na dagtekening van die bekendmaking in
werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet
binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar
maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de
wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één maand na
dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de
wijzigingen van de voorwaarden, vormt dat een grond voor ontbinding van de
overeenkomst.

  • Meer dan 8 jaar ervaring
  • Persoonlijk & Betrouwbaar
  • Vergoeding mogelijk bij verzekeraar
Huid Rotterdam logo donker

Maandag: 09.00 - 18.00
Dinsdag: 09.00 - 18.00
Woensdag: 09.00 - 18.00
Donderdag: 09.00 - 18.00
Vrijdag: 09.00 - 18.00
Zaterdag: 09.00 - 17.00
Avonden op afspraak

Kwaliteitsregister ParamediciNederlandse Vereniging Van Huidtherapeuten

facebook huid den haag instagram huid den haag

© 2021 Huid Den Haag - Alle rechten voorbehouden

Algemene voorwaarden | Privacy PolicyDisclaimer | Contact